Σημαντική ανάπτυξη εμφανίζει ο κλάδος των ηλεκτρονικών πωλήσεων και κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο όπου με μια ματιά σε όλες τις έρευνες, τοπικές και διεθνείς, οι δείκτες του e-business παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 20-25% το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ποια όμως τα οφέλη από την υλοποίηση μιας στρατηγικής e-business για την επιβίωση και την διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις ίδιες τις επιχειρήσεις;

Print

Με τις online πωλήσεις μειώνονται τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο και το κόστος των εταιρειών που μεσολαβούν για τη διανομή των προϊόντων στον τελικό πελάτη. Το όφελος αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για να μειωθεί η τιμή των προϊόντων, είτε για να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους, είτε για να προστεθεί αξία στο προϊόν με τη βελτίωση του. Σε αυτή τη μείωση του κοστολογίου συντελεί και η έλλειψη λαθών στην παραγγελειοληψία, αφού οι απαιτήσεις καταγράφονται αναλυτικά από τον πελάτη, καθώς και η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου safety stock της εταιρίας, μέσω πρόβλεψης της κινητικότητας των ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Αξιοσημείωτη είναι η δυνατότητα του κλάδου e-business στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για προσφορά διαφορετικών προϊόντων σε διαφορετικούς καταναλωτές (personalization, customization) επεκτείνοντας τις δυνητικές αγορές στις οποίες μπορεί να διεισδύσει, τόσο γεωγραφικά όσο και ηλικιακά.

do it

Ο συντονισμός του δικτύου διανομής είναι πιο εύκολος καθώς η επιχείρηση έχει τον έλεγχο του κόστους, του χρόνου παράδοσης και της τελικής τιμής του προϊόντος και μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου διανομής της. Επιπλέον, το προϊόν είναι πάντα διαθέσιμο προς πώληση και έτσι υπάρχει η δυνατότητα περισσότερων πωλήσεων στον ίδιο χρόνο ζωής του προϊόντος (το χρόνο δηλαδή που υπάρχει έντονη ζήτηση). Με τις δυνατότητες αυτές οι στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης αυξάνονται όπως και οι ευκαιρίες ανάπτυξης της.

Σημειώνεται ότι η όλες οι ενέργειες μιας e-business και e-commerce στρατηγικής πρέπει να συνδέονται με το business plan της εκάστοτε εταιρείας, διαφορετικά είναι πιθανό να μην αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα αλλά και να προκαλέσουν συγκρούσεις στην αλυσίδα αξίας του προϊόντος.